Resources


 

Video Monitoring

photo

Notice to Parents - Use of Video Monitoring Systems on School Buses - Hmong

TSAB NTAWV TSHAJ RAU COV NIAMTXIV
YUAV SIV KOOB THAIJ DUAB RAU HAUV COV TSHEB NPAV

Nyob zoo txog tsoom Niamtxiv:

Tej zaum nroog Sheboygan koog tsev kawm ntawv kuj yuav siv koob thaij duab los tso rau hauv cov tsheb npav. Lub homphiaj yog yuav coj los ntsuam xyuas cov menyuam kom lawv tsis txhob khib khib dwb thiab txhob ua phem nyob rau hauv npav. Tej zaum yuav muaj koob thaij duab nruab rau hauv cov tsheb npav txhua hnub, los yog siv los thaij rau qee hnub. Yuav muab lub koob thaij duab coj los siv thoob plaws rau txhua lub npav rau lub sijhawm toobkas. Yuav tsis qhia rau cov neeg caij npav paub hais tias muaj los tsis muaj lub koob thaij duab nyob rau hauv.

Cov neeg saib tau daim duab muv-vim no tsuas yog (tus neeg tsav npav, tus thawj tswj cov tsheb npav, cov thawj xibfwb, cov thawj tuav tsev kawv ntawv hauv nroog Sheboygan, los sis lwm tus neeg xav saib ua ib qho kev kawm) thiaj saib tau xwb. Yog tus menyuam twg khib dwb yuav muab daim duab muv-vim no coj los saib thiab muab kev qhuab qhia rau nws raws li lub xeev thiab txojcai tuav kev kawm ntawv (Board of Education Policy). Seem muv-vim thaij tus me nyuam khib dwb los yog ua tej yam tsis zoo nyob rau hauv npav muaj rau tus menyuam, thiab nws niam/txiv/tus tswj fwm, los yog tus neeg saib xyuas saib tau nrog cov thawj xibfwb.

Yuav saib tau daim duab muv-vim thaij hauv npav mas yuav tsum yog tom qab tus thawj tswj cov tsev kawm ntawv (Superintendents) twb saib tag ua ntej lawm. Seb yuav saib tag nrho los yog saib tej ntus xwb, lawv mam li luam ib daim coj los qhib rau saib. Koog tsev kawm ntawv yuav kom muab daim duab muv-vim no khaws tseg nrog tus menyuam cov ntaub ntawv tom tsev kawm ntawv thiab tso rau qho sawvdaws muaj txoj cai saib. Tus thawj tswj koog tsev kawm ntawv (Superintendent) los yog tus neeg xaiv tau thiaj muaj cai muab rau cov neeg ua haujlwm xws li yog cov, kws pab tswv yim (guidance counselors), kws ntsuam xyuas laj lim tswv yim (school psychologists), kws pab tsev neeg (social workers), los yog lwm tus neeg xav saib los ua ib qho kev kawm kom thiaj nrhiav tau kev pab tshwj xeeb rau cov menyuam khib dwb no.

Daim duab muv-vim no yuav muab rau tus kws pab tuam thawj tswj koog tsev kawm ntawv (Assistance Superintendent) khaws cia rau hauv chav pab cuam me nyuam thiab kev cob qhia (Student and Instruction Services) qhov chaw khaws menyuam kawm ntawv tej ntaub ntawv. Yuav muab pov tseg li cas yuav tsum ua raws li txojcai txhooj 188.125(3). Daim duab muv-vim kaw tau tsis muaj teebmeem dabtsi los sis tsis muaj cov menyuam khib dwb li cas yuav muab lwv tawm tom qab 120 hnub. Daim duab muv-vim kaw tau muaj teebmeem yuav siv coj los kawm, los yog nrhiav kev pab rau, yuav muab rau tus kws pab tuam thawj tswj koog tsev kawm ntawv (Assistance Superintendent) khaws cia rau hauv chav pab cuam me nyuam thiab kev cob qhia (Student and Instruction Services) ua ntaub ntawv khaws tseg rau tus menyuam txoj kev khib dwb raws li txojcai txhooj 188.125, Stats. Daim duab muv-vim kaw tau cov teebmeem loj xws li, menyuam raug mob, muaj tsheb sib ntsoo yuav muab khaws tseg los yog pov tseg raws li txojcai hauv lub xeev hais nkaus xwb.

Muaj lus nug dabtsi txog kev yuav siv koob thaij no hu mus rau chav saib xyuas txog kev thauj neeg mus los (Transportation Office) xovtooj yog 459-3569.